شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۷ نیمه جان علی جوان علی روضه ۱۷ ۱۸:۰۹ ۰ ۰ ۲۷۱۲ ۱۴۱۶
۲ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۷ جانم به لب رسیده ز آه تو یا علی زمینه ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۷۵۹ ۲۰۲۵
۳ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۷ خواستم دست تو را باز نمایم که نشد واحد ۲.۴ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۱۹۴۵ ۱۴۰۸