شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ اینجوری که تو رنگ و روت پریده روضه ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۶۴۱ ۵۴۳
۲ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ طرفدار علی پاشو مادری کن برای دل زینب زمینه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۹۸۸ ۱۲۶۷
۳ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ این اولین باره خوابیدم و دیدم نیستی کنار من زمینه ۷.۹ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۳۵۹۹ ۱۶۱۴
۴ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ یه حس غریبی همیشه منو می ترسونه واحد ۵.۵ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۱۲۴۱ ۷۰۸