شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ اینجوری که تو رنگ و روت پریده روضه ۳.۶ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۷۰ ۶۶۰
۲ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ طرفدار علی پاشو مادری کن برای دل زینب زمینه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۲۱۸۰ ۱۴۴۶
۳ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ این اولین باره خوابیدم و دیدم نیستی کنار من زمینه ۷.۹ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۴۳۲۵ ۱۹۵۴
۴ شب پنجم فاطمیه دوم ۱۳۹۷ یه حس غریبی همیشه منو می ترسونه واحد ۵.۵ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۱۳۳۹ ۸۳۳