ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ حالت زاره چشمات تاره زمینه ۷.۲ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۴۰۳۷ ۱۴۴۳
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۳.۲ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۶۷ ۱۰۰۷
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ گوشه چادر تو تا که به در می گیرد واحد ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۹۱۷ ۵۸۶
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ سلام میدم سمت حرم شور ۲.۳ ۲:۱۴ ۰ ۰ ۱۸۰۷ ۱۰۲۰
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ صدام به تو می رسه شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۶۳۴ ۹۷۳
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ از زمونه عمریه که دلگیرم شور ۵.۵ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۳۳۰۵ ۱۶۰۱