ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ امان از مسمار شور ۲.۸ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۴۹۰۰ ۲۷۲۷
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ از جفای یه عده کافر شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۲۵۱۶ ۲۰۷۰
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ چی بگم از دل زار و مضطرم شور ۳ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۲۹۷ ۲۰۱۵
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ نمیرسه صداها شور ۸.۴ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۳۳۸۸ ۲۳۰۰