وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ عاشق آن است که در فکر هنر داشتن است روضه ۸.۳ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۱۷۵۹ ۲۱۳۹
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ شکستی الماسمو ای روزگار روضه ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۷۴۹ ۱۰۰۱
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ تبر همه شاخه و برگتو چیده روضه ۶.۶ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۸۶۶ ۹۸۴
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ عاشق راه وصلو می دونه زمینه ۷.۲ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۲۴۲۶ ۱۷۷۹