میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو مدح ۹.۲ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۳۰ ۲۹۷۰
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ جوهر میشد اگر که دریا سرود ۴.۸ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۰۵۳ ۳۵۶۹