میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ دلدار حیدر بودن فقط فقط کار توئه سرود ۸.۴ ۸:۴۲ ۰ ۰ ۲۸۷۴ ۱۹۳۵
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ ای با عطای تو شده تکمیل هل عطا مدح ۲.۶ ۲:۳۰ ۰ ۰ ۱۱۰۰ ۱۲۴۴
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ با نور وحی جاهلیت ناپدید شد مدح ۴.۷ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۸۸۲ ۱۲۳۷
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ دختر و پسر از دعای پدر و مادر سرود ۱۲.۱ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۲۰۵۵ ۱۷۷۸