وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ گریه کن منم تا صبح برات گریه می کنم زمینه ۶.۲ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۵۱۷ ۲۵۸
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ سلام ای بانوی دنیا شور ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۵۱۷ ۲۶۵
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ شرمنده ام که سوخت میان شرر پرت واحد ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۳۵ ۱۱۰
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ پیش تو تعظیم کرده آسمان ها و زمین واحد ۳.۳ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۶۴ ۹۳
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۴۳۴ ۲۵۵