میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ خوشم که سر به دار توأم علی علی سرود ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۸۹۰ ۴۶۷
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ صاحب میخانه علی سرود ۲.۵ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۷۷۰ ۳۹۷
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ لیلی لیلایی کرمت دریایی سرود ۴.۱ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۵۸ ۳۰۸
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۷ ام ابیها فاطمه سرود ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۲۱۱ ۲۹۹