میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ امین الله فی ارضه سرود ۲ ۱:۵۶ ۰ ۰ ۸۳۳ ۳۹۷
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ آفریده شدم من برای حیدر سرود ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۹۱۲ ۴۲۰
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ با تو حال من خوبه شور ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۵۲۹ ۳۸۳
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ سجده واجب منی شور ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۳۷۵ ۳۲۹
۵ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ ای عشق بی نظیرم شور ۵.۱ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۵۱۱ ۳۶۳