میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ امین الله فی ارضه سرود ۲ ۱:۵۶ ۰ ۰ ۹۲۵ ۴۸۳
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ آفریده شدم من برای حیدر سرود ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۹۹۲ ۵۱۱
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ با تو حال من خوبه شور ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۵۸۷ ۴۷۷
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ سجده واجب منی شور ۳.۹ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۰۷ ۴۲۳
۵ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ ای عشق بی نظیرم شور ۵.۱ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۸۵۵ ۵۳۸