میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ مگر در آسمان داریم از خورشید بالاتر مدح ۵ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۲۹۷۶ ۱۱۷۵
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ ای لنگر زمین و آسمان سرود ۸.۳ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۳۱۴۱ ۱۷۹۸
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۷ ای دل تا نجف برو سرود ۴.۳ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۵۲۷۲ ۲۳۲۲