ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۸ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ای که در قتلگاه افتادی شور ۵.۴ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۲۶۰۴ ۲۱۸۱
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ صلی علیک ملیک السماء شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۱۶۶۵ ۱۹۶۳
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ رفتی و سهم من شد اشک شور ۲.۴ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۱۴۳۵ ۱۷۷۰
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ییخیلیب عباسیم نهری فرات اوسده شور ۲.۸ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۳۵ ۱۹۹۸