میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ اولاً خاک چون برادر توست مدح ۱۴.۲ ۱۵:۰۶ ۰ ۰ ۱۶۴۰ ۸۴۲
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ سینه چاک می زنم سرود ۷.۶ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۲۴۸۸ ۱۸۸۵