میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ نیمه شب و داره صدا میاد سرود ۵.۴ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۱۶۲۹ ۹۶۵
۲ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ دست خودم نیست اگه بی تابم سرود ۳.۸ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۱۵ ۱۰۰۲
۳ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ اگر نقطه باء تنزل نمی کرد مدح ۶.۴ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۷۲۲ ۶۰۶
۴ میلاد حضرت اباالفضل (ع) ۱۳۹۸ به به از این حُسن خداوندی سرود ۶.۶ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۳۷۲ ۱۲۲۴