میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ حضرت سلطانم سرود ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۹۵ ۹۴۶
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ شب توسله شب نوره سرود ۴.۷ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۹۱۹ ۸۸۲
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ این هیبت شاهانه سرود ۴.۴ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۷۶۸ ۶۶۱
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ حرم رؤیاییتو دوست دارم سرود ۴.۷ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۸۳۴ ۶۹۴
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ وقت جشنه وقت عیده سرود ۴.۷ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۶۷۵ ۵۳۱