میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ حضرت سلطانم سرود ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۱۰۲ ۵۵۱
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ پیچیده بوی عنبر سرود ۲.۱ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۶۷۸ ۴۲۲
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ این هیبت شاهانه سرود ۴.۴ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۵۲۱ ۳۴۳
۴ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ حرم رؤیاییتو دوست دارم سرود ۴.۷ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۵۶۰ ۳۳۸
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ وقت جشنه وقت عیده سرود ۴.۷ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۴۰۱ ۱۹۸