میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۸ تو داماد ایرانی ما شدی مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۵ ۰ ۰ ۹۹۹ ۶۳۱
۲ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۸ نور صورتش مثل نور مهتابه سرود ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۱۰۳ ۸۸۷
۳ میلاد امام سجاد (ع) ۱۳۹۸ دل من مست مست مسته سرود ۲.۵ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۱۰۴۶ ۸۷۶