میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷

میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ سالمو تحویل می کنم با یاد علی سرود ۲.۹ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۱ ۸۸
۲ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد مدح ۶.۳ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۳۸ ۵۱
۳ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ فرشته ها و ان یکاد دارن می خونن زیر لب سرود ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۱۱۴ ۸۷
۴ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ حالا که عشق تو شیرینه سرود ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۷۱ ۷۳
۵ میلاد امام جواد (ع) ۱۳۹۷ حسن ای شراب شب جنون سرود ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۵۲ ۶۶