میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۸

میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۸ بسم خالق مجنون سرود ۹.۴ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۷۵ ۸۹۷
۲ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۸ مولازاده باید خودش مولا باشه سرود ۳.۷ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۱۸ ۶۷۷
۳ میلاد حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۸ ای نور جمال پیغمبر سرود ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۹۶ ۶۴۱