میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ به آسمون عشق کوکب اومده سرود ۴ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۸۵۷ ۴۰۴
۲ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ بردار کوله آرزوهاتو سرود ۸ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۴۹۶ ۳۰۳
۳ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ حیدر نسب و فاطمه سیماست رقیه سرود ۴ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۴۴۳ ۳۲۴
۴ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ کوثر یعنی رقیه سرود ۶.۵ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۳۹۸ ۲۹۶
۵ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ چشم و چراغ خونه حسین سرود ۳.۲ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۳۴۶ ۲۸۶
۶ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ شب ما حسینیا شب عشقه سرود ۵.۱ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۸۱ ۲۶۶
۷ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ صدام به تو می رسه شور ۴.۱ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۵۲۱ ۳۱۵
۸ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ تو این شبای بی قراری شور ۷ ۷:۰۳ ۰ ۰ ۵۹۰ ۳۸۷
۹ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ دارم از دست میرم نمی خوای کاری کنی شور ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۸۹۸ ۴۳۱
۱۰ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ ای خوب من محبوب من شور ۶.۳ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۶۱۲ ۳۵۷