میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ به آسمون عشق کوکب اومده سرود ۴ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۱۲۵۲ ۶۰۲
۲ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ بردار کوله آرزوهاتو سرود ۸ ۸:۰۴ ۱ ۱ ۶۷۵ ۴۷۳
۳ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ حیدر نسب و فاطمه سیماست رقیه سرود ۴ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۶۵۳ ۵۱۲
۴ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ کوثر یعنی رقیه سرود ۶.۵ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۵۵۴ ۴۵۶
۵ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ چشم و چراغ خونه حسین سرود ۳.۲ ۲:۵۱ ۱ ۱ ۴۷۴ ۴۴۲
۶ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ شب ما حسینیا شب عشقه سرود ۵.۱ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۵۰۴ ۴۱۰
۷ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ صدام به تو می رسه شور ۴.۱ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۷۵۲ ۴۹۲
۸ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ تو این شبای بی قراری شور ۷ ۷:۰۳ ۱ ۱ ۸۰۷ ۵۵۰
۹ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ دارم از دست میرم نمی خوای کاری کنی شور ۴.۱ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۲۲۸۵ ۸۴۶
۱۰ میلاد حضرت رقیه (س) ۱۳۹۸ ای خوب من محبوب من شور ۶.۳ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۸۱۱ ۵۴۱