گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی

گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی

از حاج محمود کریمی، ۲۳ قطعه، ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای کائنات سفره عام تو یا حسن مدح ۵.۷ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۴۵۳ ۶۶۹
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی اسْمَعْ دعایی با تو در دل حرفها مانده مناجات ۵.۵ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۵۹۷ ۵۸۵
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باز باران با ترانه روضه ۷.۳ ۷:۳۱ ۰ ۰ ۱۵۱۳ ۷۹۹
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی سلام من به تو ای ماه پر صفا رمضان مناجات ۱۱.۹ ۱۲:۲۸ ۰ ۰ ۳۸۰ ۵۵۱
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی اگه تاریک و تلخ و تنها شدیم مناجات ۱۰ ۱۰:۲۸ ۰ ۰ ۱۲۶۸ ۷۱۱
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی خسته ام از روز و سال و ماه عمرم شد تباه مناجات ۵.۳ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۳۹۹ ۴۸۳
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی بزار بگم با زبون ساده زمینه ۶.۲ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۵۷۵۳ ۱۸۷۱
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی الهی نگاهی نگاهت رو می خوام مناجات ۶.۲ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۳۴۰ ۵۳۳
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی تو بخوای میشه من اونی باشم که دوست داری مناجات ۶.۸ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۳۹۰ ۵۰۷
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی از بین دارالحرب رأس اکبر آوردند روضه ۶.۹ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۱۳۴۵ ۶۵۰
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی تو کیستی که نبی خوانده پاره جگرت روضه ۳ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۲۶۹۱ ۸۲۳
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی مناجات ۶.۲ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۳۶۷ ۴۹۸
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی رب خطاپوش تویی عبد خطاکار منم مناجات ۶.۸ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۴۱۰ ۴۵۸
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی مادر نور مادر ایمان روضه ۹.۷ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۲۷۹ ۴۲۰
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باز روگرداندم از تو باز رو دادی به من مناجات ۵.۳ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۳۴۳ ۴۶۶
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی امشب من و تو خلوت کردیم به تنهایی مناجات ۳.۸ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۸۹ ۴۲۸
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی نشسته اند ملائک به روی بام جواد روضه ۷.۶ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۷۳ ۵۳۳
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ما رعیت شاه خراسانیم نوحه ۵.۲ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۲۲۱۲ ۹۹۲
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای خالق دادارم پاکم کن و خاکم کن مناجات ۹.۸ ۱۰:۰۷ ۰ ۰ ۳۴۹ ۴۴۸
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای به برج عفاف بدر تمام روضه ۷ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۹۸ ۴۳۹
۲۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است مناجات ۴ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۲۴۶ ۴۱۱
۲۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باید بچشد گرمی طوفان نجف را مدح ۷.۷ ۷:۵۷ ۰ ۰ ۶۳۰ ۶۳۳
۲۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی روی لبا ناد علی میاد ای جان سرود ۶.۸ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۶۲۴ ۵۹۰