گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی

گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی

از حاج محمود کریمی، ۲۳ قطعه، ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای کائنات سفره عام تو یا حسن مدح ۵.۷ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۲۲ ۴۵۱
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی اسْمَعْ دعایی با تو در دل حرفها مانده مناجات ۵.۵ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۴۸۳ ۳۸۲
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باز باران با ترانه روضه ۷.۳ ۷:۳۱ ۰ ۰ ۸۹۶ ۵۰۳
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی سلام من به تو ای ماه پر صفا رمضان مناجات ۱۱.۹ ۱۲:۲۸ ۰ ۰ ۳۲۵ ۳۴۱
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی اگه تاریک و تلخ و تنها شدیم مناجات ۱۰ ۱۰:۲۸ ۰ ۰ ۶۳۲ ۳۹۸
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی خسته ام از روز و سال و ماه عمرم شد تباه مناجات ۵.۳ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۳۱۳ ۳۰۰
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی بزار بگم با زبون ساده زمینه ۶.۲ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۹۱۶ ۴۹۱
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی الهی نگاهی نگاهت رو می خوام مناجات ۶.۲ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۶ ۳۰۴
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی تو بخوای میشه من اونی باشم که دوست داری مناجات ۶.۸ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۲۳۵ ۳۱۸
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی از بین دارالحرب رأس اکبر آوردند روضه ۶.۹ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۴۸۰ ۳۳۹
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی تو کیستی که نبی خوانده پاره جگرت روضه ۳ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۳۶۴ ۲۹۶
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی عطا کردی خطا کردم خطا کردم عطا کردی مناجات ۶.۲ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۲۶۵ ۳۱۳
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی رب خطاپوش تویی عبد خطاکار منم مناجات ۶.۸ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۲۱۸ ۲۷۱
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی مادر نور مادر ایمان روضه ۹.۷ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۴ ۲۵۶
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باز روگرداندم از تو باز رو دادی به من مناجات ۵.۳ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۵ ۲۷۹
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی امشب من و تو خلوت کردیم به تنهایی مناجات ۳.۸ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۲۴ ۲۵۰
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی نشسته اند ملائک به روی بام جواد روضه ۷.۶ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۲۹ ۳۶۳
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ما رعیت شاه خراسانیم نوحه ۵.۲ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۲۰۲۰ ۷۲۷
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای خالق دادارم پاکم کن و خاکم کن مناجات ۹.۸ ۱۰:۰۷ ۰ ۰ ۲۷۷ ۲۷۹
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی ای به برج عفاف بدر تمام روضه ۷ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۱ ۲۵۴
۲۱ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است مناجات ۴ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۹۴ ۲۴۲
۲۲ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی باید بچشد گرمی طوفان نجف را مدح ۷.۷ ۷:۵۷ ۰ ۰ ۴۹۵ ۴۳۰
۲۳ گلچین رمضان ۱۳۹۸ | آستان قدس رضوی روی لبا ناد علی میاد ای جان سرود ۶.۸ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۵۳۲ ۴۰۴