شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ سر شکسته اومدم یا رب مناجات ۹.۶ ۱۰:۱۵ ۰ ۰ ۲۷۴۸ ۱۱۶۱
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ شکسته قلب محراب زمینه ۵.۹ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۴۷۰۵ ۲۷۴۷
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ چشماتو به آسمون میندازی شور ۳.۶ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۴۴۹۸ ۲۴۱۸