شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ امشب ای خالق یکتا مناجات ۵.۵ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۳۱۶ ۴۲۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ انقدر رمق نداری پسرم روضه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۷۳۲ ۴۲۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ از پای نیزه لالایی میگم شاید بخوابه زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۳۱۲ ۱۴۶۵
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ یا علی و یا عظیم شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۶۴۷ ۱۶۲۷