شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ امشب ای خالق یکتا مناجات ۵.۵ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۶۶۹ ۵۷۳
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ انقدر رمق نداری پسرم روضه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۶۵۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ از پای نیزه لالایی میگم شاید بخوابه زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۴۰۵۹ ۲۰۳۷
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ یا علی و یا عظیم شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۰۵۴ ۱۹۴۹