شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ تهدمت والله ارکان الهدی زمینه ۸.۲ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۲۰۷۲ ۸۷۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ هر دم علی شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۲۳۶۸ ۱۴۴۳
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ درسته راهو گم کردم شور ۴.۳ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۱۲ ۹۸۱