شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ به عزم فتح خیبر رفت روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۰ ۰ ۰ ۲۲۶۳ ۶۹۳
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ از خون فرق مولامون زمینه ۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۳۰۷۹ ۱۸۷۳
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ بغض بابا وسط سفره افطار شکست واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۱۶۹ ۱۲۰۱
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ سلام ای جواب سلام خدا تک ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۲۵۰۴ ۱۴۶۰