شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ به عزم فتح خیبر رفت روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۰ ۰ ۰ ۲۹۱۹ ۱۰۵۳
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ از خون فرق مولامون زمینه ۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۶۳۸۹ ۲۹۸۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ بغض بابا وسط سفره افطار شکست واحد ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۸۶۷ ۱۶۰۵
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ سلام ای جواب سلام خدا تک ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۳۲۱۱ ۱۸۸۶