شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ تقصیر سیاهیای دلمه مناجات ۵.۵ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۲۴۴ ۷۳۷
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ زانوی غم بغل کرده حسین روضه ۲.۷ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۴۳ ۷۸۵
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ صدای اذون که میاد زمینه ۳.۹ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۳۹۰۶ ۲۳۰۰