شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ مادرم نیست زمینه ۲.۶ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۸۹۹۲ ۲۶۸۰
۲ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ قدم قدم داره میره میون کوچه علی واحد ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۲۳۹۲ ۱۲۶۳
۳ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ امون از دنیا شور ۲.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۲۴۵۸ ۱۶۰۴
۴ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ از بلندی دارم می بینم شور ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۴۰۶۷ ۱۹۴۲
۵ شب ۱۹ رمضان ۱۳۹۸ به سمت گودال از خیمه دویدم من شور ۲.۱ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۱۷۵۸۵ ۴۱۰۲