شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ حیدر کرار زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۲۰ ۱ ۱ ۲۱۳۳ ۹۷۱
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ به نام نامی اعلا علی مولا شور ۶ ۶:۱۸ ۱ ۱ ۱۸۶۷ ۱۰۹۳
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ این عشقی که به سر من افتاده شور ۴.۴ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۱۷۱۸ ۱۰۰۶
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ هر که نوکر به کسی گشت همان نوکر ماند واحد ۳.۷ ۳:۴۶ ۱ ۱ ۹۴۳ ۶۴۳
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ نمیره از یادم که شد سرت جنجال شور ۵.۸ ۶:۰۱ ۱ ۱ ۱۹۰۳ ۱۲۰۷