شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ تو به زینب گفتی سرّ شاهانه شور ۶.۶ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۱۳ ۱۳۷۲
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ تهدمت والله ارکان الهدی شور ۵.۶ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۳۳۵ ۷۸۳
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ دعای خیر تو بود که شیعه حیدرم شور ۵.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۲۱۳ ۸۰۳