شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ دلبر دلش گرفته مناجات ۹.۸ ۱۰:۲۰ ۰ ۰ ۲۰۵۸ ۷۱۵
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ استخوان توی گلو خار تو چشماش بود زمینه ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۴۰۷ ۱۶۱۹
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ همه عاشق و تویی دلبر تک ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۹۴۳ ۱۱۴۵
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل واحد ۶.۱ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۱۷۶۹ ۱۰۶۰