شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ واویلا علی العباس زمینه ۸.۸ ۹:۲۲ ۱ ۱ ۱۸۵۶ ۸۸۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ و صلی الله علیها زینب شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۲۰۵۴ ۱۱۷۹
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ یک رباعی داشته دیوان تو واحد ۱۱.۹ ۱۲:۴۶ ۱ ۱ ۱۱۱۸ ۵۹۲
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ افتاده به پناه شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۱۷۷۱ ۹۸۲