شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ واویلا علی العباس زمینه ۸.۸ ۹:۲۲ ۱ ۱ ۳۸۸۲ ۱۵۴۶
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ و صلی الله علیها زینب شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۵۳۴۶ ۲۳۲۵
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ یک رباعی داشته دیوان تو واحد ۱۱.۹ ۱۲:۴۶ ۱ ۱ ۲۱۲۴ ۱۰۳۳
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ افتاده بی پناه شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۲۹۳۹ ۱۶۳۰