شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۲ قطعه، ۸ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ شب بی علی تاره زمینه ۴ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۸۵۸ ۷۶۴
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ عبادت من با علی میشه معنا شور ۴.۷ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۸۶۸ ۸۶۱