شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ باباجون خسته راهم زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۱۴۳۱ ۱۲۲۲
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ مجنون تر از من دنیا نداره شور ۲.۶ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۱۴۷۵ ۱۴۶۹
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ وقتی ازت دور افتادم شور ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۳۵۲ ۱۴۰۴
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ یادته گفتم منو ببر حرم شور ۳.۴ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۴۱۸۰۲ ۱۳۳۸۹