شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ دیگه راحت شد حیدر زمینه ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۰۲۶ ۴۹۶
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ آقا میون روضه هات فقط همینه خواهشم شور ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۶۳ ۸۵۸
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ بعد از تو ای یاسم واحد ۱۰.۴ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۵۳۵ ۳۷۶
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ علی مولامه علی دنیامه واحد ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۵۶۱ ۳۸۶
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ چه تناسبی چه قرابتی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۸۶۶ ۵۴۸
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ همیشه سایه رو سرمی شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۹۹۳ ۶۰۵