شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ دیگه راحت شد حیدر زمینه ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۳۳۷۰ ۱۵۱۵
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ آقا میون روضه هات فقط همینه خواهشم شور ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۷۷۹ ۴۳۵۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ بعد از تو ای یاسم واحد ۱۰.۴ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۱۲۴۶
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ علی مولامه دین و دنیامه واحد ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۹۸ ۱۲۵۶
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ چه تناسبی چه قرابتی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۴۷۱ ۱۵۸۵
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ همیشه سایه رو سرمی شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۳۹۹۲ ۲۰۸۵