شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ دارد میان هیئت خود گریه می کند روضه ۱۲.۱ ۱۲:۵۷ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۳۲۴
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ امام آسمونا روی زمینه زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۳۴ ۶۰۴
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ منم کسی که بی سر و سامونه زمینه ۴ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۱۰۴۷ ۵۴۷