شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مدینه غرق آهه زمینه ۶.۴ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۵۲۱ ۶۰۶
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ آه یارا یارا نگهی کن دل ما را شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۷۳۲ ۸۰۹
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ بده حال مناجاتم آقا شور ۴.۶ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۳۳۶ ۱۰۵۸
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ بزار آقا منم زیبا بمیرم شور ۵.۳ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۵۴۰ ۸۴۹