شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۹ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ منی که مشهدالرضا رو دیدم شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۱ ۱ ۲۰۶۷ ۹۴۰
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ فرمود امام رضا با اشک و شور و شین شور ۱.۵ ۱:۲۴ ۱ ۱ ۹۸۸ ۷۵۷
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ بنویسید حرم کور شود چشم حسود واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۱ ۱ ۷۰۳ ۵۷۶
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ ای امان ای دل زینب گریان است شور ۷.۲ ۷:۳۶ ۱ ۱ ۱۲۳۶ ۸۳۵
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ میشه قطره قطره دریا رو کشید شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۱ ۱ ۲۹۴۲ ۱۲۵۴
۶ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۹۰۲ ۷۴۷
۷ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ قلبی که واست نزنه شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۱ ۱ ۹۱۴ ۷۰۹
۸ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مادرم نیست شور ۷.۴ ۷:۴۵ ۱ ۱ ۱۸۲۹ ۹۷۱
۹ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مگه یادت میره نوکریامو شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۳۸۹۷ ۱۳۳۱