شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۹ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ منی که مشهدالرضا رو دیدم شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۴۷۶ ۶۱۶
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ فرمود امام رضا با اشک و شور و شین شور ۱.۵ ۱:۲۴ ۰ ۰ ۷۱۵ ۴۵۸
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ بنویسید حرم کور شود چشم حسود واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۸۵ ۳۱۶
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ ای امان ای دل زینب گریان است شور ۷.۲ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۶۸۵ ۵۰۹
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ میشه قطره قطره دریا رو کشید شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۰۸ ۷۴۳
۶ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۶۱۸ ۴۵۵
۷ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ قلبی که واست نزنه شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۶۴۹ ۴۲۷
۸ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مادرم نیست شور ۷.۴ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۸۶۵ ۵۴۳
۹ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مگه یادت میره نوکریامو شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۹۸۲ ۵۴۶