شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مسیر روضه باز به سمت گودال رفت شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۲۴۱۸ ۹۵۱
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ همه منتظرن مادرش برسه شور ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۸۹۸ ۱۴۲۲
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ دست و پا نزن مادرمونو صدا نزن شور ۶.۹ ۷:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۴۴ ۷۲۲
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ آب طلب کردی و زد شور ۳.۴ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۱۱۱۵ ۶۲۰
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ افتاده پیکری در قتلگاه شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۱۹۳ ۶۲۵