شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ تو روضه میاد هر کس عاشقه شور ۴.۱ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۸۶۹ ۲۱۳۱
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ عزیز فاطمه را از حرم کجا بردند واحد ۴.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۸۸۷ ۱۲۲۹
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است واحد ۶.۲ ۶:۴۱ ۰ ۰ ۲۰۴۰ ۱۱۷۰
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ می دونی که با تو رو به راهم شور ۲.۵ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۳۷۵۷ ۲۲۴۸
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ نوحوا علی الحسین این کار فاطمه است شور ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۹۷۹ ۱۷۶۶