۲۹ تیر ۱۳۹۸

۲۹ تیر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ چشم هایت به کربلا فهماند زمینه ۵.۴ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۸۲۰ ۱۳۰۹
۲ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ نوکر نمی شدم جز با دعای تو شور ۷.۵ ۷:۴۷ ۰ ۰ ۲۳۱۲ ۱۶۵۷
۳ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ با چه رو خیمه برم این سر آویزان را واحد ۵ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۱۹۳۷ ۹۸۵
۴ ۲۹ تیر ۱۳۹۸ میان گودال پاره پاره بود تنت شور ۷.۶ ۷:۵۷ ۰ ۰ ۲۰۰۰ ۱۴۰۲