استقبال از محرم ۱۳۹۸

استقبال از محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ استقبال از محرم ۱۳۹۸ نام حسین را که نوشتم قلم گریست مناجات ۳.۶ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۷۵۶۲ ۲۲۲۷
۲ استقبال از محرم ۱۳۹۸ قلبم بی قراره روضه ۶.۴ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۴۲۹۷ ۲۳۶۹
۳ استقبال از محرم ۱۳۹۸ توی دنیایی که دلها بی قراره زمینه ۴.۶ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۰۴۶۸ ۷۰۸۰
۴ استقبال از محرم ۱۳۹۸ ای جان جانان یا سید العطشان زمینه ۴.۵ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۵۷۲ ۷۰۶۹
۵ استقبال از محرم ۱۳۹۸ صدای پای عشقه شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۰۸۸۵ ۵۵۰۵