شب اول محرم ۱۳۹۸

شب اول محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۱ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۸ ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین مناجات ۵.۹ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۶۱۷۹ ۲۱۶۶
۲ شب اول محرم ۱۳۹۸ خدا رو شکر به آرزوم رسیدم روضه ۷.۸ ۸:۱۶ ۰ ۰ ۳۰۶۶ ۲۱۰۰
۳ شب اول محرم ۱۳۹۸ تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین زمینه ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۹۷۵۷ ۷۵۸۴
۴ شب اول محرم ۱۳۹۸ در حسینیه رو باز کنید آروم زمینه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۷۲۴۸ ۴۵۷۶
۵ شب اول محرم ۱۳۹۸ رقص پرچم تو نسیم زمینه ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۶۷۱۷ ۴۷۶۹
۶ شب اول محرم ۱۳۹۸ غصه و غم شد شروع واحد ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۵۰۵۷ ۳۴۱۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۸ بیرق و پرچم سلام واحد ۳.۷ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۵۶۷۹ ۴۱۴۹
۸ شب اول محرم ۱۳۹۸ آسمان دور سر گنبد تو پر زده شور ۱.۸ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۸۰۸۳ ۴۸۰۵
۹ شب اول محرم ۱۳۹۸ یا حبیبی و معتمدی شور ۱.۸ ۱:۴۱ ۰ ۰ ۵۸۱۶ ۴۳۶۸