روز دوم محرم ۱۳۹۸

روز دوم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ روز دوم محرم ۱۳۹۸ زینب میگه حسین دل بی قرارم زمینه ۶.۷ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۲۸۱۸ ۱۵۶۴
۲ روز دوم محرم ۱۳۹۸ رسیده کاروان در خاک غربت واحد ۶.۹ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۱۴۱۶ ۱۱۴۲
۳ روز دوم محرم ۱۳۹۸ ابری چشمامو دلم پریشونه شور ۶.۱ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۲۵۸۹ ۱۹۷۸