شب چهارم محرم ۱۳۹۸

شب چهارم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه زمینه ۵.۹ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۲۵۳۸ ۱۷۶۳
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ صحبت تازه ای ندارم یه دعای خیر ازت می خوام شور ۶.۸ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۲۰۵۰ ۱۷۹۶
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ تموم زندگیم فدای رقیه شور ۵.۸ ۵:۵۳ ۱ ۱ ۲۲۰۴ ۱۸۶۳
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ زیر پرچم همه دردام میره از یادم آقا واحد ۴.۷ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۴۶۸ ۱۲۶۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ و فدیناه بذبح عظیم شور ۳.۸ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۴۸۱ ۱۵۲۱
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ شادی هر دو عالم نداره حال این غمو شور ۳.۵ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۱۶۱۴ ۱۶۰۶