شب پنجم محرم ۱۳۹۸

شب پنجم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۰ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ خدا کنه که عمه جون نبینه روضه ۵ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۳۸۸۰ ۱۷۶۹
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ خون از چشمام پاک کردم دیدم زمینه ۶.۹ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۳۸۸۴ ۳۵۶۰
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ می نویسم تو دفترم اسم تو رو امام حسین زمینه ۴.۸ ۴:۵۸ ۱ ۱ ۶۳۶۲ ۵۳۰۵
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ تمام ماه محرم کران کران حسن است واحد ۲.۹ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۳۸۵۰ ۳۰۹۴
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ من برات با چشمای ناقابل گریه می کنم واحد ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۰۷۵ ۲۹۹۹
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ یا حسن انظر الینا حسن شور ۲.۴ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۵۵۲۸ ۳۶۷۲
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۸ ای کاش میشد توی گریه ها بمیرم شور ۴.۲ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۴۲۲۴ ۳۸۳۸