روز سوم محرم ۱۳۹۸

روز سوم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ روز سوم محرم ۱۳۹۸ تو این خرابه ها تنهای تنهام زمینه ۹.۸ ۱۰:۰۶ ۰ ۰ ۳۵۸۱ ۱۸۸۹
۲ روز سوم محرم ۱۳۹۸ ای بهترین بابای دنیا واحد ۶.۳ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۸۹۰ ۱۲۵۰
۳ روز سوم محرم ۱۳۹۸ تک و تنها در این ویران سرایم واحد ۳.۶ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۸۶ ۱۲۵۰
۴ روز سوم محرم ۱۳۹۸ نداره سامونی دلی که پر آهه شور ۳.۹ ۳:۳۹ ۱ ۱ ۳۰۷۲ ۲۰۷۶