روز سوم محرم ۱۳۹۸

روز سوم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ روز سوم محرم ۱۳۹۸ تو این خرابه ها تنهای تنهام زمینه ۹.۸ ۱۰:۰۶ ۰ ۰ ۱۹۸۵ ۱۲۳۲
۲ روز سوم محرم ۱۳۹۸ ای بهترین بابای دنیا واحد ۶.۳ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۶۱ ۸۳۴
۳ روز سوم محرم ۱۳۹۸ تک و تنها در این ویران سرایم واحد ۳.۶ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۸۳۳ ۸۳۸
۴ روز سوم محرم ۱۳۹۸ نداره سامونی دلی که پر آهه شور ۳.۹ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۹۵ ۱۳۹۰