روز چهارم محرم ۱۳۹۸

روز چهارم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ روز چهارم محرم ۱۳۹۸ ثانی فاطمه چشمه کوثر زمینه ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۲۳۸۳ ۱۴۷۶
۲ روز چهارم محرم ۱۳۹۸ برگرد سمت خیمه ها تنهای تنها واحد ۷ ۷:۲۲ ۰ ۰ ۱۴۵۲ ۱۲۵۸
۳ روز چهارم محرم ۱۳۹۸ ببین که با درد و با غصه مأنوسم شور ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۲۳۵۸ ۱۸۵۱