شب ششم محرم ۱۳۹۸

شب ششم محرم ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۸ هم پریشان حسینم هم پریشان حسن روضه ۷.۳ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۳۱۱۹ ۱۱۷۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۸ داغ مدینه دلتو گرفته روضه ۴.۱ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۱۴۹۹ ۱۲۳۳
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۸ ماه حسن صبر کن بپوشونم روتو زمینه ۸.۱ ۸:۴۲ ۱ ۱ ۴۱۸۵ ۳۳۸۵
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۸ منو ببخش اگه کم اسمتو بردم واحد ۳.۴ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۳۳۴۸ ۲۸۳۶
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۸ قاسمم بعد عمو ماه بنی هاشمم شور ۱.۸ ۱:۵۰ ۰ ۰ ۴۰۵۳ ۳۱۰۵