شب ششم محرم ۱۳۹۸

شب ششم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۸ می بینمت خاک و خونیه همه جات زمینه ۶.۶ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۱۷۳۰ ۱۳۷۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۸ مادرت خواسته که آقا به تو وابسته شدم شور ۳.۹ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۴۳۴ ۱۴۲۷
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۸ دور از تو با اینکه ضرر کردم شور ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۱۵۷۷ ۱۴۶۴
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۸ به زمین افتاده ای درد مفرط می کشی واحد ۷.۸ ۸:۰۷ ۰ ۰ ۹۷۲ ۱۰۵۷