روز پنجم محرم ۱۳۹۸

روز پنجم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ عمه ببین عمو خیلی بدحاله زمینه ۵.۸ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۲۳۶۴ ۱۶۰۰
۲ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ ببین چقدر شلوغ گودال واحد ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۲۳۲ ۱۲۰۴
۳ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ من آمدم عمو نگرانی برای چه واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۱۱۷۴
۴ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ به سمت گودال از رو تل دویدم من شور ۷.۷ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۲۳۶۰ ۱۹۹۹