روز پنجم محرم ۱۳۹۸

روز پنجم محرم ۱۳۹۸

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ عمه ببین عمو خیلی بدحاله زمینه ۵.۸ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۱۲۳۱ ۹۶۷
۲ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ ببین چقدر شلوغ گودال واحد ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۶۵۶ ۷۳۷
۳ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ من آمدم عمو نگرانی برای چه واحد ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۵۳۶ ۷۰۷
۴ روز پنجم محرم ۱۳۹۸ به سمت گودال از رو تل دویدم من شور ۷.۷ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۵۰ ۱۲۲۳