شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ شیش ماهگیت مبارک باشه گلم زمینه ۶.۷ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۲۲۴۲ ۱۳۶۳
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ سیدتی چادرت سایه سرمه شور ۲.۸ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۱۳۳۹ ۱۳۳۱
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ طی میشه روز و شبم تو روضه شور ۴.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۲۷۲ ۱۲۶۳
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ این عشقی که به سر من افتاده شور ۵.۶ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۸۴ ۱۲۶۶
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ انگار نشستم تو حرم واحد ۷.۱ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۱۱۹۴ ۱۰۸۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ کاش میشد با لالا آرومت کنم واحد ۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۹۸۶ ۹۹۴